◕ ♥ دوست داشتنی ها ♥ ◕
◕ اینجا همه چی هست ◕پست ثابت

 سلام

خوش اومدین

اینجاهرچی بخواین گذاشته میشه

میتونین درخواستتون رو به من بگین 

اگه خواستین منو لینکم کنین با عنوان وبم بلینکین و بهم بگین تا با چه عنوانی لینکتون کنم

میسی

نظر یادتون نره

همتونو دوست دارم

بای

۱۳٩۳/۱٢/٢٥ ✖ ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ ✖ Helia ✖

انصافــــ نیســـــــــت . . .

انصاف نیست …

دنیا آنقدر کوچک باشد که آدم های تکراری را روزی هزار بار ببینی …

 

و آنقدر بزرگ باشد …

 

که نتوانی آن کس را که دلت میخواهد حتی یک بار ببینی …

۱۳٩٢/۱۱/٢٩ ✖ ۳:۱٧ ‎ب.ظ ✖ Helia ✖

برگـَـــرد . . .

برگـَـــرد..

یادتـــــ ــ ـ را جا گذاشتــــ ـــ ـی...

نمی خواهم عُــمری به این امید باشَـــ ـــ ـم

 که برای بُردنَش بر می گردی ...

۱۳٩٢/۱٠/٢٢ ✖ ٧:٢٥ ‎ب.ظ ✖ Helia ✖

شکـــ نکـــــن . . .

شکـــ نکـــــن !

 

آیــ●ــنده اے خوـاهــم ساختــــ کــه

 

گذشتـــه ام جلویش زآنــو بـــزند !

 

قـــرآر نیستــــ مـــن هـــم دلِ کَسِ دیگـــری را بسوزانـَــم !

 

برعکـــس کســے را کــه وارد زندگـــیم میشود

 

آنقـــــدر خــــوشـــبـ ♥ــتـــــ میکنــم کـــه

 

بـــه هر روزے کـــه جاے " او " نیستــــے

 

بـــه خودتـــــ لعنتـــــ بفرستــــے! لعنتیـــ  !!!

۱۳٩٢/۱٠/٢٠ ✖ ٩:٥۸ ‎ق.ظ ✖ Helia ✖

وقتی | سری 1
۱۳٩٢/۱٠/۱٩ ✖ ٥:٠۳ ‎ب.ظ ✖ Helia ✖

طاقـــَــت . . .

چــِگونہ مے شــَــوَد

اَز خُدآ گـــِـرِفـت چیزے را کہ نــِـمے دَهـــَــدمے گویند قـــِـسمـَــت نیست، حِکمـَـت اَستــــ

مـــَـن قـــِسمـَـت و حِکمـَـت نِــمے فـَـهمــَـمــــ

تــــــو خُدآیـــے

طاقـــَــت را مے فـــَـهمے


مـــَـگـــَــر نہ ؟!!.

۱۳٩٢/۱٠/۱٩ ✖ ٤:٢٤ ‎ب.ظ ✖ Helia ✖

اَشکـ . . .

هِـــے تـــ×ــــو......!!

 

بآ خود چهـ فکـــر کرבهــ ایے.....

 

اَز مَـטּ בور بآش

 

 خیلے وَقتـ اَست اَز سنگـ هَم سَخت تـر شـבه اَم

 

تنهآ کآریے کهـ میتوآنم اَنجآم دهم

 

 ضربهـ زבטּ اَستـ.....בل شکستَـטּ اَستـ .....

 

اَشکـ בر آوردטּ اَستـ

۱۳٩٢/۱٠/۱۸ ✖ ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ ✖ Helia ✖

رَفـــتـــﮯ ؟؟؟

رَفـــتـــﮯ ؟؟؟

 

مَـــטּ פֿـــُבآ نـــیـــســـتَـــم صَـــב بـــآر اَگَـــر

تـــوبـــﮧ شِـــکَـــســـتـــﮯ  گـــویَـــم بـــآزآ؟

 

آنـــکـــﮧ رَفـــت بـــﮧ حُـــرمَـــت آنـــچـــﮧ بـــآ

.פֿـــوב بُـــرב حَـــق بـــآزگَـــشـــت نَـــבآرَב

 

رَفـــتَـــنَــــت مَــــرבآنـــﮧ نَـــبــوב لــــاقَـــــــل

.مَـــــــــــرב بـــــــــآش و بَـــــــرنَــــــگَــــــــرב

 

פֿـــَط زَבَטּ مَــטּ پـــآیــآטּ مَــטּ نـــیــســـت

.بَـــلــکــﮧ آغــآز بــﮯ لـــیـآقَــتــﮯ  تــوسـت

 

هَــــمــــیــــشــــﮧ بِـــــهـــــتَـــــریـــــטּ هــــآ

.بَــــــــرآے مَـــــטּ بــــــــوבه و هَـــــســـــت

 

، پَــــــس اَگَـــــر مـــــآل مَـــــטּ نَـــــبـــــوבے

!بِـــــــבآن بِــــــهـــــتَـــــریــــטּ نَـــــــبــــوבے

 

، آنــکـﮧ عَــوَض شُــבَنَــش بَــعــیـב اَســت

!عَـــــــوَضـﮯ  شُــבَنَــش حَــتـمـﮯ  اَســت

 

۱۳٩٢/۱٠/۱۸ ✖ ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ ✖ Helia ✖

متن آهنگ عرفان و سوگند | یادته - Yadete
۱۳٩٢/۱٠/۱٧ ✖ ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ ✖ Helia ✖